Reglement brocante- en rommelmarkt Lissewege

De rommelmarkt gaat door op kermiszaterdag (eerste zaterdag van juli) en wordt ingericht door de feitelijke vereniging “Feestcomité Lissewege”.

 • De standen worden voor verhuur aan het publiek aangeboden via de website: www.feestcomitelissewege.be/rommelmarkt
 • Uw betaling is geen borg en blijft verworven door het feestcomité.
 • De reservatie is pas definitief als u onze bevestigingsmail heeft ontvangen. Wij versturen de mail pas na betaling. Bij niet betaling mag u de markt als standhouder niet betreden.
 • In de week voor de brocante- en rommelmarkt krijgt u een mail met uw standnummer. Gelieve deze mail mee te brengen wanneer u zich aanmeldt. De organisatoren behouden zich steeds het recht voor om dit standnummer te wijzigen als de omstandigheden dit noodzaken.
 • Aanmelden kan tussen 6:30 uur ‘s morgens tot 8:00 uur.
 • De inrichters zijn niet verantwoordelijk voor schade door de standhouder(s) aan derden toegebracht, met inbegrip van roerende of onroerende goederen. Er mag tevens geen schade worden toegebracht aan gevels, bomen of planten.
 • De standen worden ontruimd vanaf 17 uur en worden uiterlijk om 18 uur gesloten. Bijgevolg moeten de standen om 18 uur volledig ontruimd zijn zodanig dat alle wegverkeer vanaf 18 uur normaal kan verlopen. Tijdens het laden en/of lossen zal de deelnemer er over waken dat zijn voertuig geen hindernis vormt voor andere deelnemers en/of voor het doorgaand verkeer en/of de hulpdiensten.
 • Algemene regel is dat de wagen niet bij de stand wordt geparkeerd.

Er zijn echter plaatsen waar de wagen wel op de stand kan geplaatst worden mits de volgende voorwaarden: 

 • Doorgang van de hulpdiensten minimaal 4 meter. 
 • Uitgang van de bewoners +- 1 meter. 
 • De wagen binnen de stand past.
 • Dit vermeld is geweest bij inschrijving zodat het bepalen van de standplaats hier rekening mee kan houden. • De bewoners hebben voorrang wat betreft de toewijzing van de standplaats voor hun woning. Er wordt voor de bewoners steeds een doorgang voorzien van circa 1 meter.
 • Het is verboden op de rommelmarkt volgende artikelen te verkopen of gratis aan te bieden:
  • Voedingsmiddelen als frieten, hotdogs, hamburgers, braadworsten, belegde broodjes, dranken, enz. mogen niet verkocht worden. Voor verenigingen kan hier, na voorafgaandelijk akkoord vanwege de organisatoren, een uitzondering op verleend worden.
  • Levende dieren, kopie van Cd’s en cassettes of andere mediadragers en artikelen, waarvan de verkoop op openbare markten verboden is.
  • Publicaties die de goede zeden aantasten, ivoor, opgezette dieren, farmaceutische producten, edele metalen, gesteente, wapens en onderdelen van wapens, munitie, medische apparatuur, rookwaren en andere goederen waarvan de verkoop verboden is door het KB van 3 april 1995 (wetgeving op ambulante handel.)
  • Nieuwe artikelen mogen eveneens niet verkocht worden in die mate dat ze naar aantal en uitzicht gangbare handelswaar kunnen zijn. Goederen, die strijdig met dit artikel aangeboden worden, zullen door de inrichters verwijderd worden en in bewaring gehouden worden tot na de rommelmarkt.
  • Overtredingen van de wetgeving op de ambulante handel en handelingen strijdig met dit reglement worden aan de bevoegde overheden gemeld.
 • Bij opruiming worden afval, dozen en alle andere verpakkingsmiddelen terug meegenomen door de deelnemer. Iedere deelnemer verlaat zijn /haar standplaats in nette en propere omstandigheden. Elke inbreuk hierop kan beschouwd worden als sluikstorten.
 • In geval van ongeval, noodgeval of enig ander geval van heirkracht en op verzoek of bevel van de inrichters, politie, hulpdiensten en alle andere bevoegde personen, kan iedere standhouder verzocht worden de stand vrij te maken en vrij te houden. In voorkomend geval is noch terugbetaling van de deelname kosten, noch enige andere vergoeding voorzien.
 • De inrichters staan in voor het toezicht en de naleving van dit reglement .
 • Door deelname verklaart iedere deelnemer zich akkoord met dit reglement. Geschillen die voortvloeien uit situaties die niet in dit reglement zijn opgenomen, worden ter plaatse en zo spoedig mogelijk, in de meeste gunstige zin opgelost. Deelnemers (standhouders en/of bezoekers) die zich niet schikken naar het reglement of naar een overeenkomst na geschil, worden verzocht onmiddellijk de rommelmarkt te verlaten. In voorkomend geval is terugbetaling van de deelnamekosten noch enige andere vergoeding voorzien.
 • Het is verboden om muziek te spelen of te laten spelen op uw stand. Bij inbreuk kunnen auteursorganisaties dit op u verhalen. De organisatie kan hiervoor niet verantwoordelijk gesteld worden.
 • Onvoorziene omstandigheden worden door de raad van het inrichtend comité behandeld.
 • De inrichtende vereniging is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor ongevallen, diefstal, heirkracht, enz